Despre noi

Asociaţia are ca scop crearea cadrului de cooperare între unitățile administrativ-teritoriale din zona Țării Moților - Munții Apuseni în vederea coordonării activităților de dezvoltare durabilă în următoarele domenii: infrastructură de transport, turistică și de agrement, turism, agricultură și creșterea animalelor, silvicultură, protecția mediului și biodiversitate, prezervarea culturii, artei și meșteșugurilor tradiționale, promovarea zonei ca destinație turistică și de investiții, sănătate și securitate prin facilitarea cooperării și schimbului de informații între furnizorii de astfel de servicii publice.

Creșterea oportunităților economice prin activități agricole specifice zonei montane și nonagricole respectiv turism

Cercetare și inovare în concordanță cu Specializarea inteligentă promovată de Comisia Europeană

Organizarea, reglementarea, finanţarea, monitorizarea şi coordonarea, în comun, pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale cuprinse în Strategia de Dezvoltare Durabilă Integrată a Țării Moților, Planul de Dezvoltare, Mecanismul de Implementare, Planul de Investiţii pentru I.T.I Țara Moților, a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional, destinate conservării şi reconstrucţiei ecologice din aria Țara Moților, modernizării infrastructurii aferente zonei, a dezvoltării sectorului economic public şi privat, a turismului şi regenerării urbane şi rurale şi îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei şi a unei dezvoltări sustenabile pe principii economice. ITI şi CLLD pot coexista în acelaşi spaţiu, prin abordarea de tip bottom-up, acţiunile plasate sub responsabilitatea comunităţii locale (CLLD) pot fi componente ale unei investiţii teritoriale integrate

Asigurarea dezvoltării economice şi sociale a zonei Țării Moților

Iniţierea, promovarea şi derularea unor proiecte comune de dezvoltare integrată a zonei şi de atenuare a discrepanţelor de dezvoltare între localităţi;

Accesarea, în parteneriat, a diverselor surse de finanţare internaţională, respectiv a fondurilor nerambursabile alocate în cadrul Programelor Operaţionale finanţate din FESI, în cadrul cărora administraţiile publice locale sunt eligibile ca şi solicitanţi ai finanţărilor nerambursabile

Dezvoltarea, modernizarea şi îmbunătăţirea serviciilor publice

Dezvoltarea resurselor umane, creşterea ratei de de ocupare şi combaterea excluziunii sociale şi a dezechilibrelor sociale

Atragerea unui număr cât mai mare de investiţii private în vederea dezvoltării durabile a zonei Țării Moților

Acordarea de sprijin asociaţilor şi beneficiarilor în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare, Planului de dezvoltare şi mecanismului de implementare a Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă în Țara Moților

Coordonarea şi sprijinirea asociaţilor și beneficiarilor în scopul implementării Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Țării Moților într-o concepţie unitară şi corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor, de amenajare a teritoriului, urbanism si mediu